Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej
(21.11.2014)

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego dotyczące wyborów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Komunikat nr 21 Wydziałowej Komisji Wyborczej
(14.11.2014)

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w terminie wyznaczonym na zgłaszanie kan-dydatów (uchwała Senatu z dnia 29 października 2014 r.) nie zgłoszono żadnej osoby w wybo-rach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarskiego - w grupie pracowników niebędących na-uczycielami akademickimi. W związku z tym, na podstawie §37 ust. 2 Szczegółowego regula-minu wyborów (uchwała nr 1105 Senatu z dnia 20 grudnia 2011 r.) kandydatury mogą być zgłaszane na zebraniu wyborczym.

Informacja dla nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
(13.11.2014)
Godziny dziekańskie 31 października 2014 r.
(29.10.2014)

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza w dniu 31 października 2014 r. godziny dziekańskie od godz. 12.00 dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz English Division UMW.

Dziekan
Wydziału Lekarskiego UMW
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Ankieta SONA
(23.10.2014)

Szanowni Państwo
PT Kierownicy Katedr,
PT Adiunkci Dydaktyczni.

Uprzejmie przypominam o obowiązku wypełnienia przez studentów odbywających zajęcia w Państwa Katedrach ankiety SONA (zgodnie z Uchwalą Senatu AM we Wrocławiu nr 1160 z dnia 28 maja 2012 roku). W oczekiwaniu na wdrożenie e-Dziekanatu, w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 proszę o przeprowadzenie podczas ostatnich zajęć jedynie papierowej wersji ankiety SONA, a następnie przekazanie sprawozdania podpisanego przez Kierownika Katedry oraz Adiunkta Dydaktycznego do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.

Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów Wydziału Lekarskiego
(23.10.2014)

Zgłoszenia do ubezpieczenia NNW i OC można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego od 23.10.2014 r. do 28.11.2014 r.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia

Dzień Rektorski
(22.10.2014)

Dla studentów I roku studiów na Wydziale Lekarskim dzień 24.10.2014 r. (piątek) ogłaszam Dniem Rektorskim - wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku wydziału Lekarskiego
(20.10.2014)

Uprzejmie informujemy, po uzgodnieniach dokonanych na zebraniu dydaktycznym w dniu 19 września 2014r., że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 17 stycznia 2015r. w godz. 10:00-13:00 w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii, sali wykładowej Katedry Anatomii Prawidłowej oraz w sali wykładowej dawnej Kliniki Okulistyki (ul. Chałubińskiego 2).

Informacja dla I roku
(26.9.2014)

Gratulujemy wyboru i dostania się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu!

Ponieważ chcemy aby rozpoczęcie studiów było łatwiejsze organizujemy dla Was spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30.09.2014 o godzinie 10:00 w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii (ul. ul. T. Chałubińskiego 4). Na spotkaniu poznacie opiekuna roku, adiunktów katedr prowadzących zajęcia na pierwszym roku oraz największe organizacje studenckie Uniwersytetu.

Informacja w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów
(10.9.2014)

Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. – zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.

Informacja o terminach składania wniosków o:

 1) stypendium socjalnego;
 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.