Zakład Anatomii Prawidłowej - pracownicy

Sekretariat
mgr Agnieszka Perlicka-Łukaszun
tel./faks: 71 784 00 79, tel.: 71 784 13 30
e- mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umed.wroc.pl
 
Emerytowani profesorowie
prof. dr hab. Alicja Kędzia
prof. dr hab. Zbigniew Rajchel
prof. dr hab. Bohdan Gworys
 
Adiunkci
dr Zygmunt Domagała (p.o. Kierownika Zakładu, koordynator ds. DFN, opiekun 1 roku WLED)
tel.: 71 784 13 41, 71 784 13 31
e-mail: zygmunt.domagala@umed.wroc.pl

dr Paweł Dąbrowski (zastępca Kierownika Zakładu ds. naukowych)
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umed.wroc.pl

dr Michał Porwolik (opiekun I roku Wydziału Lekarskiego)
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michalporwolik@wp.pl

dr Sławomir Woźniak
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umed.wroc.pl
 
dr Ryszard Kacała
tel.: 71 784 13 45
 
Starsi wykładowcy
dr Elżbieta Bujacz-Dzimira
tel.: 71 784 13 49
 
dr Elżbieta Poradnik
tel.: 71 784 13 34
 
dr Krystian Porwolik
tel.: 71 784 13 48
 
dr Marek Syrycki (zastępca Kierownika Zakładu ds. dydaktycznych, opiekun I roku ED Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego)
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umed.wroc.pl
 
dr Mirosław Trzaska
tel.: 71 784 13 33
 
Wykładowca
lek. Danuta Biegańska-Dembowska
tel.: 71 784 13 49
 
Asystenci
dr Bożena Kurc-Darak (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umed.wroc.pl

dr Piotr Chmielewski
tel.: 71 784 13 45
e-mail: piotr.chmielewski@umed.wroc.pl

dr fizj. Anna Rohan-Fugiel
tel.: 71 784 13 40
e-mail: anna.rohan-fugiel@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra Karykowska (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 13 36
e-mail: aleksandra.kotylak@umed.wroc.pl

lek. med. Agnieszka Pinkowska
tel.: 71 784 13 45
e-mail: agnieszka.pinkowska@umed.wroc.pl
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Krzysztof Wójcicki
tel.: 71 784 13 44
 
Mirosław Łukaszun
tel.: 71 784 13 44
 
mgr Alina Proniewicz
tel.: 71 784 13 44
 
Laboranci
mgr Renata Stachowiak
tel.: 71 784 13 46
 
Zbigniew Staszewski
tel.: 71 784 13 46

Pracownie działające przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej
 
Pracownia Anatomii Mikroskopowej
Kierownik
dr Zygmunt Domagała
(Badania procesu angiogenezy i limfangiogenezy w tkankach i narządach człowieka)
 
Pracownia Anatomii Okresu Prenatalnego
Kierownik
dr Michał Porwolik
(Badania rozwoju struktur morfologicznych człowieka w okresie prenatalnym)

Pracownia Auksologii
Kierownik
dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw.
(Ocena rozwoju fizycznego, motorycznego i psychicznego w okresie dzieciństwa. Badanie prawidłowości i optymalizacja rozwoju dziecka)
 
Pracownia Biostatystyki
Kierownik
dr inż. Henryk Kordecki
(Opracowanie nowych metod statystycznych oraz adaptacja znanych metod dla optymalizacji i prawidłowej interpretacji procesów zachodzących w organizmie człowieka)
 
Pracownia Multimedialnych Prezentacji Anatomicznych
Kierownik
dr Marek Syrycki
(Produkcja i opracowanie wszelkiego rodzaju prezentacji anatomicznych dla potrzeb dydaktyki)
 
Pracownia Paleoanatomii
Kierownik
dr Paweł Dąbrowski
(Badania zmienności cech anatomicznych struktur kostnych szkieletu ludzkiego w kontekście zmian rozwojowych i patologicznych od pradziejów do okresu wczesnonowożytnego)

05.09.2017