Do końca września można starać się o stypendium z NCN

Zapraszamy do udziału w  konkursie na stypendium dla młodych naukowców w projekcie badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs na stypendium naukowe jest kierowany do młodych naukowców-doktorantów zainteresowanych pracą naukową w pełnym wymiarze przy projekcie badawczym "Rola metaloproteazy 3 (MMP-3) w regulacji pobudliwości neuronalnej, funkcji receptorów NMDA i komórkowego poziomu jonów wapnia w plastyczności neuronalnej" (projekt SONATA 7 2014/13/D/NZ4/03045). Jest on kierowany przez dr Tomasza Wójtowicza we współpracy z partnerami z ośrodków krajowych i zagranicznych.
 
Wymagania uzyskania stypendium naukowego

1.Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań jest doktorantem.
2. Kandydat był kształcony w kierunku: neurobiologia, biologia, biotechnologia, farmacja, fizyka.
3. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz swobodną komunikację.
4. Kandydat dysponuje udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi lub doświadczeniem naukowym kluczowym dla realizacji ww. projektu. W szczególności oceniane będą: publikacje w renomowanych czasopismach, stypendia i nagrody naukowe, staże krajowe i zagraniczne, warsztaty i szkolenia naukowe.
5.Kandydat cechuje się dużą samodzielnością w realizacji powierzonych mu zadań.
 
Opis zadań

Do zadań Stypendysty będzie należało prowadzenie badań komórkowych i molekularnych mechanizmów plastyczności nerwowej w hodowlach komórkowych i skrawkach mózgowych dostępnymi technikami: elektrofizjologicznymi, immunofluorescencji i obrazowania z pomocą mikroskopu konfokalnego, Western Blotting, zymografią żelową. Doświadczenie w zakresie pracy ze zwierzętami, znajomość technik molekularnych (np.: PCR, Western Blotting, transfekcje komórkowe), doświadczenie w przygotowywaniu pierwotnych neuronalnych hodowli komórkowych lub znajomość środowiska MatLab będzie atutem podczas rekrutacji.
Samodzielność w opracowywaniu wyników badań i redagowaniu tekstów naukowych będzie atutem podczas rekrutacji.
 
Warunki zatrudnienia

W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie zobowiązany do realizacji zadań  badawczych  wynikających  z  finansowanego  projektu  oraz  umowy  o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań z wykonywanych prac.

Kwota stypendium wynosi od 800-3000zł/mc i bedzie wypłacana przez okres co najmniej 6 miesięcy. Kwota stypendium i czas przyznawania stypendium będzie zależeć od oceny kandydata oraz wyników badań naukowych.
 
Termin składania ofert: do 29 września 2017
Termin realizacji projektu: do marca 2018
 
Dodatkowe informacje

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów:
1.         Życiorys (CV) oraz list motywacyjny.
2.         Opis osiągnięć naukowych, listę publikacji ze wskazaniem parametru IF
3.         Rekomendację od opiekuna naukowego/promotora.
4.          Zgoda Promotora przewodu doktorskiego na pracę naukową w ww. Projekcie.
5.         Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres mailowy: tomasz.wojtowicz@umed.wroc.pl.