Informacja dla studentów VI roku

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. (środa) w godz. 09:00 - 12:00 w sali wykładowej im. Prof. W. Brossa (ul. M. Skłodowskiej – Curie 66), sali wykładowej im. Prof. E. Biernackiego (ul. L. Pasteura 4) oraz w sali wykładowej dawnej Kliniki Okulistyki (ul. Chałubińskiego 2).

Uprzejmie informujemy, po uzgodnieniach dokonanych z: Dziekan Wydziału Lekarskiego, na zebraniach dydaktycznych z Kierownikami Katedr oraz po wcześniejszych ustaleniach z Przedstawicielami Studentów, że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. (środa) w godz. 09:00 - 12:00 w sali wykładowej im. Prof. W. Brossa (ul. M. Skłodowskiej – Curie 66), sali wykładowej im. Prof. E. Biernackiego (ul. L. Pasteura 4) oraz w sali wykładowej dawnej Kliniki Okulistyki (ul. Chałubińskiego 2).

REGULAMIN

Egzamin testowy z pediatrii w roku akademickim 2018/19 jest obowiązkowy (podobnie jak w latach poprzednich). Ostateczna ocena z pediatrii będzie średnią arytmetyczną wyniku egzaminu testowego oraz wyniku egzaminu ustnego przeprowadzonego u wylosowanego Egzaminatora. Ocena niedostateczna uzyskana na egzaminie testowym będzie skutkowała nie zdanym egzaminem w I terminie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie testowym skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu testowego.

Lista studentów z przydziałem do określonej sali egzaminacyjnej będzie dostępna w Sekretariacie II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 (I piętro) oraz na stronie internetowej Katedry od dnia 15 maja 2019r.

Warunki niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu testowego z pediatrii:

  1. Aktualny wpis na listę studentów VI roku Wydziału Lekarskiego UMed we Wrocławiu (stan na dzień 30.04.2019r.)
  2. Zgłoszenie się na egzamin wraz z indeksem oraz dodatkowo z jeszcze jednym aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem (legitymacja studencka UMed we Wrocławiu, dowód osobisty lub paszport).
  3. Na egzamin należy zabrać ze sobą przybory do pisania (długopis z niebieskim tuszem)

Informujemy jednocześnie, że za sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem egzaminu testowego z pediatrii w dniu 22 maja 2019r. dla studentów VI roku English Division odpowiada I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii.

p.o. Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr n. med. Andrzej Stawarski