Stypendia dla studentów kier. lekarskiego - Powiat Kłobucki

Stypendium dla studentów kończących V rok kierunku lekarskiego, którzy gotowi są podjąć po studiach pracę na terenie Powiatu Kłobuckiego. Stypednium to max. 2200 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy.

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.
Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.200,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria:

 • do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów;
 • w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
 • został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany studentka/student.

Wniosek wraz z załącznikami, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, zainteresowani składają osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków, tj. w dniach od 1 lipca 2020 roku do 18 września 2020 roku.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim, tj. na V roku studiów;
 • oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 • zobowiązanie do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory dostępne tutaj

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 25 września 2020 roku.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:

 • przyznania stypendium;
 • zasady jego wypłaty;
 • okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty;
 • okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem www.powiatklobucki.pl

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13 lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”