Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Opiekun praktyk zawodowych
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.  e-mail: tomasz.jurek@umed.wroc.pl 

Zastępca Opiekuna praktyk zawodowych
dr hab. Krzysztof Maksymowicz
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 14 74,
Zakład Medycyny Sądowej
ul. J. Mikulicza – Radeckiego 4

Dziekanat: Sekcja Toku Studiów, pok. 107
tel.: 71 784 17 89

Studenci Wydziału Lekarskiego zgodnie z programami studiów dla poszczególnych lat są zobowiązani odbyć praktyki zawodowe. 

Wypełniony skan wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie wraz ze zgodą dyrektora jednostki należy przesłać niezwłocznie po uzyskaniu zgody placówki na e-mail agnieszka.plewka@umed.wroc.pl.
Sposób i termin zapisu na praktyki w placówkach wrocławskich zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzeniem nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 roku z póź. zm. w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia. - pobierz 
W ramach porozumienia Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie. 

Po złożeniu wniosku ze zgodą na praktykę we własnym zakresie lub po zapisaniu się na praktykę organizowaną przez Uczelnię przed rozpoczęciem praktyk student pobiera w Dziekanacie aktualny program praktyki zawodowej, podpisany przez Dziekana Wydziału Lekarskiego.

Informujemy, że pobrane w dziekanacie i uzupełnione czytelnie programy praktyk za rok akademicki 2019/2020 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2020 r. celem zaliczenia roku.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę. 

W przypadku samowolnie wydrukowanego programu, praktyka nie zostanie zaliczona.

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie - pobierz

Uprzejmie informuję, że programy praktyk wydane zostaną tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.
 


Regulamin praktyk zawodowych studentów kierunku lekarskiego kształcących się w języku polskim i języku angielskim - pobierz