Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Opiekun praktyk zawodowych
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.

Zastępca Opiekuna praktyk zawodowych
dr hab. Krzysztof Maksymowicz
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umed.wroc.pl
godziny dyżurów: wtorek 13.30 – 14.30, czwartek 13.45 – 14.45
pok. 104 w budynku Dziekanatu
poza godzinami dyżurów: tel.: 71 784 14 74,
Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego
ul. J. Mikulicza – Radeckiego 4

Dziekanat: Sekcja Toku Studiów, pok. 107
tel.: 71 784 17 89
 


Zapisy na praktyki

 


 

Informacje - praktyki w Goerlitz

 


 
Informujemy, że uzupełnione programy praktyk za rok akademicki 2018/2019 należy złożyć w dziekanacie Wydziału Lekarskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 r. celem zaliczenia roku.

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzeniem nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 roku z póź. zm. w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia. - pobierz

Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera w Dziekanacie skierowanie na praktykę (wybrane placówki) oraz aktualny program praktyki zawodowej, podpisany przez Dziekana Wydziału Lekarskiego.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie - pobierz

Uprzejmie informuję, że skierowania na praktyki oraz programy praktyk wydane zostaną tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.
 


 
Regulamin praktyk zawodowych studentów kierunku lekarskiego kształcących się w języku polskim i języku angielskim - pobierz