ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMESTR LETNI

I rok Wydział Lekarski

Zaliczenie warunkowe z chemii medycznej odbędzie się 20.02.2018 o godz. 9.00 w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii, ul. Bujwida 44a.
 

Wykłady semestr letni (4h): Sala Wykładowa Anatomii Prawidłowej

Środa: 12.00 - 13.30 (21.02, 28.02.2018) I rzut
Czwartek: 12.00 - 13.30 (22.02, 01.03.2018) II rzut

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Opiekun przedmiotu: dr hab. Ewa M. Kratz
 

Chemia ogólna i nieorganiczna oraz chemia organiczna dla kierunku Dietetyka - I rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:
dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.

e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

  Tematyka wykładów 
  Harmonogram wykładów
  Harmonogram ćwiczeń
  Sylabus do ćwiczeń z chemii ogólnej
  Sylabus do ćwiczeń z chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe

Protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń: roztwory, bufory oraz z chemii organicznej (cukry, lipidy, aminokwasy, wysalanie, elektroforeza, chromatografia), znajdują się powyżej.

Pozostałe protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń (chemia nieorganiczna):
1. Analiza jakościowa (kationy i aniony)
2. Analiza ilościowa (miareczkowanie)

 PROTOKOŁY DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Pozostałe protokoły do wykonania ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.