Proponowany program rozwoju Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W planach rozwój naukowego Kliniki w najbliższych latach można wyróżnić kilka obszarów badawczych o szczególnym znaczeniu, są to: schorzenia siatkówki, rogówka i jaskra.

1. Badania związane z siatkówką

 • Badania nad nadmierną proliferacją komórek i możliwościami jej ograniczenia. Zasadniczym celem jest kontynuacja badań nad mechanizmami nadmiernej proliferacji w przebiegu witreoretinopatii proliferacyjna (PVR) oraz możliwościami ograniczenia tego procesu. W ramach prowadzonych w tym zakresie badań Klinka Okulistyki nawiązała współpracę z ośrodkami akademickimi w Bremie i Tybindze. W przyszłości pragniemy poszerzyć zakres tej współpracy i wspólnie ubiegać się o międzynarodowe finansowanie badań.
 • Prace nad nowym substytutem ciała szklistego. W leczeniu chirurgicznym schorzeń siatkówki i ciała szklistego istotną rolę odgrywa tamponada wewnątrzgałkowa stanowiąca substytut usuwanego w trakcie zabiegu operacyjnego ciała szklistego.
 • Retinopatia cukrzycowa. Badania nad rolą cytokin prozapalnych i czynników wzrostu w rozwoju retinopatii proliferacyjnej i możliwościami zastosowania przeciwciał przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) w leczeniu tego schorzenia

2. Badania związane z chorobami rogówki.

 • Wprowadzenie nowych metody leczenia schorzeń rogówki takich jak: cross-linking i przeszczepy warstwowe. Planujemy wprowadzenie przeszczepów warstwy przedniej rogówki w przypadkach stożka rogówki i zmętnień rogówki w przebiegu zakażenia wirusem opryszczki będzie ocena skuteczności wybranych leków immunosupresyjnych (mykofenolat mofetilu).

3. Badania związane z jaskrą.

 • Badania nad czułością i swoistością nowych technik badawczych w rozpoznaniu jaskrowej neuropatii nerwu wzorkowego. W oparciu o wcześniejsze doświadczenia badawcze naszej Kliniki, chcemy kontynuować ocenę możliwości zastosowania nowych metod badawczych w badaniach przesiewowych. W dalszym etapie zamierzamy zaproponować przeprowadzenie pilotażowego programu takich badań w populacji wrocławskiej.
 • Wpływ zaburzeń naczyniowych na rozwój neuropatii jaskrowej oraz korelacja zmian czynnościowych i anatomicznych nerwu wzrokowego.W tym zakresie Klinika będzie kontynuowała współpracę z ośrodkami w USA: z Wills Eye Hospital w Filadelfii i z ośrodkiem uniwersyteckim w Indianapolis.

4. Inne kierunki badań.

 • Interkliniczne badania nad toczniem mózgowym prowadzone wspólnie z Kliniką Reumatologii, Radiologii i Neurologii. W aspekcie okulistycznym oceniany będzie stan nerwu wzrokowego i związek między zajęciem centralnego układu nerwowego i schorzeniami oczu.
 • Zapalenie błony naczyniowej. Badania nad patomechanizmami immunologicznymi nieinfekcyjnych schorzeń zapalnych błony naczyniowej, zwłaszcza części pośredni, obejmujące m.in. ocenę aktywności i zdolności proliferacyjnej limfocytów.

Plany rozwoju dydaktycznego i organizujacego

 • Klinika będzie kontynuowała prowadzenie kursów doskonalących dla lekarzy:
 1. Patofizjologii narządów wzroku.
 2. Zapalenia błony naczyniowej.
 • Planowane jest wyposażenie sali operacyjnej w system wizyjny umożliwiający bezpośrednie przekazywanie obrazu na salę wykładową i organizowanie kursów doskonalących typu „live surgery” .
 • Kontynuacja organizacji cyklu międzynarodowych konferencji: „ Okulistyka-kontrowersje”. /dotychczasowe edycje gromadziły po 1500 uczestników/
 • Organizacja cyklicznych comiesięcznych posiedzeń naukowo-szkoleniowych dla okulistów z regionu dolnośląskiego