Przewody doktorskie

Wydział Lekarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach:
- medycyna
- biologia medyczna
 
Wykaz aktów prawnych:
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1789)
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261)
  5. Zarządzenie Rektora UMW nr 69/XV R/2012 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego.
  6. Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego nr 567/06/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich
  7. Uchwała Rady Wydziału z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie kryteriów przeprowadzania przewodów doktorskich na podstawie cyklu prac

 

I etap - wszczęcie przewodu doktorskiego

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
Art. 11 ust. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2016 poz. 882).

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji. 
 
 
W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust.2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego  posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a. Art. 11 ust. 3. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty:
1.   Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z propozycją osoby promotora (ew. promotor pomocniczy lub drugi promotor). (zał. nr 1)
 2.  Oświadczenie w sprawie wyboru dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego (zał. nr 2)
 3.  Opis celów i założeń pracy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej (podpisany przez kandydata).
 4.  Wykaz prac naukowych (podpisany przez kandydata).
 5.  Udokumentowana informacja o działalności popularyzującej naukę.
 6.  Życiorys w formie CV (podpisany przez kandydata).
 7.  Poświadczona kopia dokumentu tożsamości.
 8.  Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (np. dyplom lekarza, magistra).
 9.  Zaświadczenie o zatrudnieniu lub studiach doktoranckich.
 10. Zgoda Komisji Bioetycznej UM we Wrocławiu na przeprowadzenie badań, wniosek zainteresowany składa w sekretariacie Prorektora ds. Nauki. (wnioski do pobrania: www.umed.wroc.pl/bioetyka)
 11. Zgoda promotora/promotora pomocniczego na objęcie tej funkcji w przewodzie doktorskim. (zał. nr 3)
12. Pismo promotora dot. zasadności wyboru promotora pomocniczego.
13. Prezentacja sylwetki doktoranta i tez pracy doktorskiej w formacie A5, podpisany przez promotora i kandydata. (zał. nr 4)

 

 
Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może przedstawić:
a) Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (Wykaz certyfikatów - zał. nr 5).
b) Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski.

 

 

II etap - powołanie komisji i recenzentów.

Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego następujące dokumenty:
 
1.  5 egzemplarzy wydruku pracy doktorskiej - 4 egzemplarze w twardej oprawie, drukowane jednostronnie i 1 egz. w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie, oraz tekst pracy doktorskiej w formie elektronicznej (plik WORD), a także plik ze streszczeniem w języku polskim i angielskim –  na płycie CD.
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów, generator okładki znajduje się http://www.umed.wroc.pl/siw/okladka-doktorat 
2.  W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (wzór oświadczenia współautora).
3.  Dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej (zał. nr 6) (również wersja elektroniczna przesłana na płycie CD w pliku WORD) – 15 szt.
4.  Pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej.
5.  W skład komisji Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski wchodzi co najmniej 7 samodzielnych pracowników naukowych, w tym co najmniej 4 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, oraz recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor (ew. także promotor pomocniczy).
Pismo powinno zawierać:
- skład komisji
- recenzentów (stanowisko i miejsce pracy, adresy korespondencyjne i adresy e-mail)
- informacja o wyborze dyscypliny dodatkowej (etyka/filozofia/historia medycyny) i języka obcego wraz z egzaminatorami
6.  W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. (Dz. U. 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. Art. 20, ust. 5).
7.  Zgodę na nieodpłatne udostępnianie pracy doktorskiej przez Bibliotekę UM we Wrocławiu. (zał. nr 7) (umowa licencyjna 2 egz.)
8 - Rozprawy doktorskie podlegają procedurze antyplagiatowej - Oświadczenie osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (zał. nr 8)
 

UWAGA WAŻNE!

III etap - po podjęciu uchwały przez RWL w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz składa w Dziekanacie wypełnioną kartę Informacyjną SYNABA w dwóch egzemplarzach, podpisaną przez kierownika pracy oraz kierownika jednostki, w której wykonywano pracę.
 
Karta informacyjna SYNABA (dostępna na stronie internetowej):
http://www.bg.umed.wroc.pl/synaba.html